info@ali.vn 084.277.7777
  • 11:05 16/02/2024

Nhân viên dán nhãn dữ liệu

#mysql, #mongo, #admin, #quantri, #dulieu, #dannhan, #bando, #map, #maps

  • 09:04 11/02/2024

Nhân viên kinh doanh Miền Bắc

#kinhdoanh, #ali, #alitech, #bandoso, #xedulich, #xehopdong, #xetaxi, #logistics, #thethanhtoan

  • 22:40 14/02/2024

Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp (Nam Trung Bộ Tây Nguyên)

#vantai, #app, #xehopdong, #xedulich, #superApp, #thanhtoandientu, #qrcode

  • 22:40 14/02/2024

Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp (Tây Nam Bộ)

#vantai, #app, #xehopdong, #xedulich, #superApp, #thanhtoandientu, #qrcode

  • 22:39 14/02/2024

Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp (Đông Nam Bộ)

#vantai, #app, #xehopdong, #xedulich, #superApp, #thanhtoandientu, #qrcode

  • 19:41 10/02/2024

Database Developer

#mobile, #app, #dev, #database, #tuyendung, #laptrinhvien, #alitech

  • 13:49 10/02/2024

Android Developers

#mobile, #app, #dev, #android, #tuyendung, #laptrinhvien, #alitech

  • 13:55 10/02/2024

iOS Developers

#mobile, #app, #dev, #ios, #tuyendung, #laptrinhvien, #alitech